Аddress: 211117,Vitebsk Region, Senno, Sovetskaya St., 13
Phone: +375 2135 41565
Web-site: senno.museum.by
E-mail: muzey.senno@mail.ru